Ons Geskiedenis

Reeds in 1925 het ‘n kommissie onder leiding van J.A. Friis, begin met ‘n aksie vir die oprigting van ‘n hoërskool in die Moot. Die destydse Departement van Onderwys was egter nie geneë om ‘n Afrikaanse hoërskool te bou nie.

In 1928 het die LUK vir onderwys, mnr. Michael Brink, ‘n belofte gemaak van ‘n nuwe Afrikaanse hoërskool. Tot en met 1943 is die saak op die ys gesit. ‘n Nuwe Afrikaanse hoërskool was nie op die agenda van die Departement van Onderwys nie. Mnr. Michael Brink het weereens onderneem om die saak te ondersoek.

Op 14 Junie 1944 is ‘n terrein aanbeveel en op 13 Februarie 1946 goedgekeur. Hierdie terrein was die, nou bekende, suidelike hang van die Magaliesberg, oos van Voortrekkersweg. In November 1946 is die eerste sooi deur mnr. Michael Brink gespit. 

Mnr. J. Dey was die argitek, mnr. J. D. Verhoewe die kontrakteur en mnr. C. Morgan die voorsitter van die aksie-komitee. Uiteindelik, na baie jare, verrys die eerste Afrikaanse Hoërskool in die Moot, onder die naam Michael Brink Hoër. ‘n Jaar later, op 10 Junie 1950, kondig die Administrateur van die Transvaal aan: die skool sal voortaan bekend staan as Die Hoërskool Wonderboom. Dit was die eerste stap in die rigting van die ryke tradisie, pragtige terrein en uitstaande kenmerke van Die Hoërskool Wonderboom, soos ons dit vandag ken en beleef.

“Groei en Dien” is die leuse van die skool wat dwarsdeur die afgelope 71 jaar uitgeleef is. Hierdie leuse en skoolwapen is reeds aan die einde van 1950 bekendgestel. Die skoollied was die volgende mylpaal. Mnr. J. A. van der Walt, ‘n onderwyser, het gesorg vir die woorde en die bekende Stephan Eyssen het die musiek geskryf. Die skoollied is amptelik in gebruik geneem tydens die matriekafskeidsfunksie van 1953.

Die skool se getal leerlinge het vinnig gestyg, sodat aanbouings reeds in 1955 nodig was. In 1964 word begin met die nuwe vleuel asook die groter skoolsaal. Hierdie kompleks word op 16 Januarie 1967 in gebruik geneem. Terselfde tyd word met enkele ombouings begin o.a. die mediasentrum.

In 1974 het die nuwe pawiljoen verrys, wat, met sy onderdaksitplekke, ‘n groot verbetering was. Hiermee saam het ook die sportvelde ‘n metamorfose ondergaan.

Bestendigheid t.o.v. skoolhoofde is ‘n kenmerk van Die Hoërskool Wonderboom.

Mnr. Van Vuuren, ‘n afgetrede oud-hoof, het in Januarie 1949 die leisels van die nuwe skool in sy bekwame hande geneem. In 1950 is dr. J.C. Otto aangestel as die eerste permanente hoof. Hy was ook later die Burgemeester van Pretoria.  Hy is in 1962 opgevolg deur mnr. S.H. Friis, seun van mnr. J.A. Friis onder wie se leiding die aksie begin is vir ‘n nuwe Afrikaanse hoërskool. Na 14 jaar, in 1976, is mnr. C. Schutte aangestel as sy opvolger en eers 10 jaar later, in 1986, het mnr. D.J. Ferreira die leisels oorgeneem. Dr. S.T. van Wyk is daarna op 1 November 1994 aangestel en staan vir 21 jaar aan die stuur van Die Hoërskool Wonderboom. In September 2016 word ons huidige hoof, Mnr M Lezar, as sy opvolger aangestel.

Skoolwapen

Gedurende September 1949 is daar reeds besluit dat die skoolkleure groen, goud en silwer sou wees, met groen as basiskleur. Die keuse van die skoolwapen moes oorstaan totdat die skool sy huidige naam gekry het. Toe sy Edele, die Administrateur van Transvaal, op 10 Junie 1950, ons skool as “Die Hoërskool Wonderboom” aangekondig het, kon daar eers daadwerklike pogings van stapel gestuur word om ‘n gepaste wapen en leuse vir die skool te vind.

Daar is oproepe gemaak om ontwerpe in te handig en die belangstelling was groot en veral ons leerlinge het groot ywer en kreatiwiteit aan die dag gelê met die opstel van die ontwerpe. Die ontwerp was uiteindelik die skepping van mnr. Combrink.

Omskrywing

Die skool word voorgestel deur die Wonderboom wat uit ‘n oop boek groei. Die beginsel is dat uit die neerhangende takke weer nuwe bome uitgroei. Hierdie proses verseker die voortbestaan van die boom en in die wapen dui dit op kontinuïteit; daar gaan gereeld leerlinge uit wat hulle mettertyd selfstandig in die samelewing vestig. Die strale wat ook uit die oop boek opstyg, stel die lig voor wat die opkomende son van kennis uitflits. Die deel van die ossewawiel is opsetlik gekies om die Afrikaanse karakter van die skool aan te dui en ‘n band met die Voortrekkerverlede te vorm, aangesien die ossewawiel die pad van beskawing ook oor die Wonderboomnek oopgetrap het. Verder het die ossewawiel ook ‘n simboliese betekenis: Die waband of velling as die bindende faktor, dui op groot getalle leerlinge met hul lojaliteit aan die skool. Die leerkragte word deur die naaf – die draende deel van die wiel voorgestel. Die twee speke wat die noodsaaklike band tussen velling en naaf bewerkstelling, moet op tweeledige wyse geïnterpreteer word: In die eerste plek moet dit dui op twee groot steunpilare van die skool, naamlik die kerk en die ouerhuis. Tweedens stel dit die Christelikheid en Nasionalisme wat almal tot ‘n hegte eenheid smee, voor.

Leuse

Om ‘n gepaste leuse te kry – ‘n oorspronklike kort en kernagtige, maar tog ‘n inspirerende leuse, was die volgende taak wat aandag verdien het. Weer het die pragtige samewerking – en nou veral aan die kant van die personeel – die resultaat gelewer: Groei en Dien! Die Wonderboom is volgens ons kennis van die planteryk die enigste plant wat ‘n amper onsterflike karakter dra omdat daar reeds nege- of tiental dogters te voorskyn gekom het, voordat die moederboom afgesterf het.

Dit dra die boodskap uit dat elke Wonnie in kennis en karaktervastheid moet groei en gewillig in diens van hul land en medemens moet staan.

Missie en Visie

Etos

Erekode

 • Ek gee die ereplek aan God en Sy woord in ons skool en strewe die Christelike lewensbeginsels na.
 • Ek staan vir my taal, my volk en my Land en sal deurgaans die tradisies daaraan verbonde in ere hou.
 • Ek dien ons skool getrou en handhaaf sy goeie naam met woord en daad. Ek streef om hulpvaardig te wees en my medemens en skoliere te dien.
 • Ek gehoorsaam en respekteer my ouers en onderwysers en gedra my hoflik teenoor dames, my meerderes en my minderes.
 • Ek woeker met die talente deur God aan my toevertrou en pak elke taak met hart en siel aan. My woord is my eer.
 • Ek is daarop gesteld om myself, ons terrein en omgewing netjies en rein te hou.
 • Ek streef getrouheid, eerlikheid en vriendelikheid na.
 • Ek stry teen alles in my en om my wat verkeerd is en staan kordon om geregtigheid wat moet seëvier.

Gedragskode vir Leerlinge

Die gedragskode vir leerlinge is bedoel om die nodige ruimte te skep vir leerlinge om hulself uit te leef sonder dat die volgende persoon daardeur benadeel word. Die volgende beginsels vorm die agtergrond waarteen die gedragskode funksioneer:

 • Opvoedingsdoelwitte en prestasies word slegs bereik in 'n atmosfeer waar dissipline heers.
 • 'n Leerling ervaar sekuriteit en veiligheid in omstandighede waar dissipline en gesag heers. Alleen in hierdie omstandighede is 'n leerling bereid om te waag, inisiatief en kreatiwiteit aan die dag te lê en om te leer.
 • Alleen wanneer orde bestaan en elke leerling oor selfrespek beskik en respek teenoor ander openbaar, kan daar 'n gelukkige skoolgemeenskap bestaan waarin elkeen sy/haar doel verwesenlik.
 • Die Bybelse grondslag vir gesag en dissipline word in die tien gebooie gevind. Hierdie skool erken die gesag van die Drie-enige God as Skepper en Heerser van die heelal, asook oor elke individu - ook van hierdie skool.
 • Die gedragskode gee verder erkenning aan die volgende: die Onderwyswette, die Wet op Basiese Menseregte en die Gedragskode vir Personeel

Skoollied

Hoog teen Magaliesberg se bors
Ontspruit bo aard se ruwe kors
Pryk soos ‘n skone rantekroon
Die Hoërskool van Wonderboom

Deur werksaamheid – let op en sien!
het in die jare hy gedien
Deur op te bou en vas te boei
aan God en volk, die jeug wat bloei

En of ons werk en of ons speel
gehoorsaam aan ons lewensreël
Staan hoog die leuse voor ons gees:
Te groei en dien – mag dit so wees!

Refrein
Soos reuse boom uit wondersaad
steeds sal ons groei deur dienstig daad
En bonkig teen die luglyn blou
oor Krugerskroos die hoede hou


- JA van der Walt-

Wonnielied

Hoog teen die Magaliesberge
waar ons groei en dien
Pryk hoog ons Alma Mater
Die Hoërskool Wonderboom
Soos reuse boom uit wondersaad
sal ons tot hoogtes groei.
Ons sal voorwaarts gaan in ons strewe
met ons oë gerig na Bo.
In ons handel, in ons wandel
dra ons jou naam met eer.
In ons harte dra, ons jou leuse
"Groei en Dien."

~ Albert Morland~