ETOS

EREKODE

 • Ek gee die ereplek aan God en Sy woord in ons skool en strewe die Christelike lewensbeginsels na.
 • Ek staan vir my taal, my volk en my Land en sal deurgaans die tradisies daaraan verbonde in ere hou.
 • Ek dien ons skool getrou en handhaaf sy goeie naam met woord en daad. Ek streef om hulpvaardig te wees en my medemens en skoliere te dien.
 • Ek gehoorsaam en respekteer my ouers en onderwysers en gedra my hoflik teenoor dames, my meerderes en my minderes.
 • Ek woeker met die talente deur God aan my toevertrou en pak elke taak met hart en siel aan. My woord is my eer.
 • Ek is daarop gesteld om myself, ons terrein en omgewing netjies en rein te hou.
 • Ek streef getrouheid, eerlikheid en vriendelikheid na.
 • Ek stry teen alles in my en om my wat verkeerd is en staan kordon om geregtigheid wat moet seëvier.

GEDRAGSKODE VIR LEERLINGE

Hierdie gedragskode in ooreenstemming met die toepaslike bepalings van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 108 van 1996, die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 (‘die Skolewet’), die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet 27 van 1996, Riglyne vir Gedragskode vir Leerders (Algemene Kennisgewing 776 in Staatskoerant 18900 van 15 Mei 1998) en ander toepaslike regulasies en wetgewing, opgestel.

Aanpassings tot dié gedragskode kan deur die jaar plaasvind, indien dit benodig word, en sal d.m.v. die skool se amptelike nuusbrief aan ouers gekommunikeer word.

 • Om ‘n gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing te vestig, wat toegewy is aan die bevordering en handhawing van die gehalte van die leerproses.
 • Om die skool se visie- en missiestelling te onderskryf.
 • Om inligting te deel, sodat leerders en hul ouers/voogde hulself van die skool se gedragskode, dissiplinêre prosedures en die bepalings daarvan kan vergewis.
 • Om die bepalings van ‘n behoorlike regsproses uiteen te sit ten einde die belange van die leerder en enige ander party wat by dissiplinêre verrigtinge betrokke is, te beskerm.
 • Om voorsiening te maak vir ondersteuningsmaatreëls of strukture vir berading vir ‘n leerder wat by dissiplinêre verrigtinge betrokke is.

  Die volledige Gedragskode is in die dagboek beskikbaar.