Previous slide
Next slide

WELKOM IN WONNIELAND

VOORWOORD

Deur die jare is daar met doelgerigtheid gewerk om Die Hoërskool Wonderboom te vorm in ‘n skool waar sy kinders dit kan geniet om jonk te wees. Dit is die kombinasie van lekkerkry en harde werk wat maak dat die Wonnies oral waar hulle gaan, groot sukses behaal. Dit maak ook nie saak wat jou vermoëns is nie, by Die Hoërskool Wonderboom sal jy die baie geleenthede wat die skool bied, kan gebruik om jou uniekheid te ontdek. Kom beleef die vriendelikheid van Wonnieland en verloor jou hart in die mooiste skool in Pretoria.

Mnr. Marius Lezar
Hoof

HISTORIESE AGTERGRONDONTSTAAN

In 1925 het die komissie onder leiding van mnr. JA Friis begin met oprigting van die eerste Hoërskool in die Moot. Die Departement van Onderwys was nie te vinde om ‘n Afrikaanse hoërskool te bou nie.

In 1928 het die LUR van Onderwys, mnr. Michael Brink, die belofte gemaak dat ‘n nuwe Afrikaanse hoërskool gebou gaan word. Ongelukkig is die oorgaan tot aksie met die bouprojek op ys gesit tot 1943. Op 13 Februarie 1946 word die terreinaanbeveling goedgekeur.

Die eerste sooi op die gronde van Die Hoërskool Wonderboom (soos ons dit vandag ken) word gedurende November 1946 deur mnr. Michael Brink gespit.

Op 18 Januarie 1949 open mnr. SN van Vuuren (tydelike hoof) saam met 13 onderwysers en 259 leerders Michael Brinkhoërskool.

Op 2 Augustus 1949 begin dr. JC Otto as die eerste permanente hoof van die skool. Die skool se ‘nuwe’ naam “Die Hoërskool Wonderboom” word op 10 Junie 1950 aangekondig en staan steeds tot vandag so bekend. Die skool is vernoem na die Wonderboom (Ficus salicifolia) aan die ander kant van die berg in die Wonderboom Natuurreservaat. Die boom is na oorlewering onsterflik. Hierdie boom is op die skoolwapen verewig en die leuse “Groei en dien” word steeds met mag en mening uitgeleef.

Die skool se getal leerders het vinnig gestyg en so word die eerste aanbouings beplan en ook ‘n werklikheid. Die eerste aanbouings het reeds in 1955 gebeur en van die laaste “bou-en-breekwerk” is aan die begin van Februarie 2022 voltooi.

WONNIES WORD 75 JAAR OUD IN 2024!

VISIE, MISSIE & WAARDES

VISIE VAN DIE HOËRSKOOL WONDERBOOM

 • ‘n Top skool waar almal wat betrokke is geleenthede het om hulle volle potensiaal te bereik

MISSIE VAN DIE HOËRSKOOL WONDERBOOM

 • Om die beste akademiese onderrig en afrigting in sport en kultuur te bied.

 • Om seker te maak ons skool is nie net mooi nie maar dat dit ook veilige en goeie geriewe vir ons kinders en personeel het.

 • Om aan te hou om ons Christelike waardes te beskerm en dit nooit prys te gee nie.

 • Om elke dag in vrede en respek met mekaar saam te leef en so ‘n gelukkige skool vir almal te maak.

 • Om trots te wees op ons mooi tradisies en ons uniekheid te beskerm.

WARE WONNIE WAARDES

 • Integriteit
 • Respek
 • Verantwoordelikheid
 • Diensbaarheid
 • Erkenning

SKOOL - EN WONNIELIED

SKOOLLIED

Hoog teen Magaliesberg se bors –

Ontspruit bo aard se ruwe kors –

Pryk soos ‘n skone rantekroon

Die Hoërskool van Wonderboom

Deur werksaamheid – let op en sien!

Het in die jare hy gedien,

Deur op te bou en vas te boei

Aan God en volk, die jeug wat bloei

En of ons werk en of ons speel –

Gehoorsaam aan ons lewensreël

Staan hoog die leuse voor ons gees:

Te Groei en Dien:  Mag dit so wees!

Refrein:

Soos Reuse-Boom uit Wondersaad

Steeds wil dit groei deur dienstig daad;

En bonkig teen die luglyn blou,

Oor Krugerskroos die hoede hou.

J.A. van der Walt  

SKOOLLIED

Hoog teen die Magaliesberge

waar ons groei en dien

Pryk hoog ons Alma Mater

Die Hoërskool Wonderboom

Soos reuse boom uit wondersaad

sal ons tot hoogtes groei.

Ons sal voorwaarts gaan in ons strewe

met ons oë gerig na Bo.

In ons handel, in ons wandel

dra ons jou naam met eer.

In ons harte dra, ons jou leuse

“Groei en Dien.”

Albert Morland  

SKOOLWAPEN EN LEUSE

SKOOLWAPEN

Gedurende September 1949 is daar reeds besluit dat die skoolkleure groen, goud en silwer sou wees, met groen as basiskleur. Die keuse van die skoolwapen moes oorstaan totdat die skool sy huidige naam gekry het. Toe sy Edele, die Administrateur van Transvaal, op 10 Junie 1950, ons skool as “Die Hoërskool Wonderboom” aangekondig het, kon daar eers daadwerklike pogings van stapel gestuur word om ‘n gepaste wapen en leuse vir die skool te vind.

Daar is oproepe gemaak om ontwerpe in te handig en die belangstelling was groot en veral ons leerlinge het groot ywer en kreatiwiteit aan die dag gelê met die opstel van die ontwerpe. Die ontwerp was uiteindelik die skepping van mnr. Combrink.

Omskrywing

LEuse

Die skool word voorgestel deur die wonderboom wat uit ‘n oop boek groei. Die beginsel is dat uit die neerhangende takke weer nuwe bome uitgroei. Hierdie proses verseker die voortbestaan van die boom en in die wapen dui dit op kontinuïteit; daar gaan gereeld leerlinge uit wat hulle mettertyd selfstandig in die samelewing vestig. Die strale wat ook uit die oop boek opstyg, stel die lig voor wat die opkomende son van kennis uitflits. Die deel van die ossewawiel is opsetlik gekies om die afrikaanse karakter van die skool aan te dui en ‘n band met die voortrekkerverlede te vorm, aangesien die ossewawiel die pad van beskawing ook oor die wonderboomnek oopgetrap het. Verder het die ossewawiel ook ‘n simboliese betekenis: die waband of velling as die bindende faktor, dui op groot getalle leerlinge met hul lojaliteit aan die skool. Die leerkragte word deur die naaf – die draende deel van die wiel voorgestel. Die twee speke wat die noodsaaklike band tussen velling en naaf bewerkstelling, moet op tweeledige wyse geïnterpreteer word: in die eerste plek moet dit dui op twee groot steunpilare van die skool, naamlik die kerk en die ouerhuis. Tweedens stel dit die christelikheid en nasionalisme wat almal tot ‘n hegte eenheid smee, voor.

Om ‘n gepaste leuse te kry – ‘n oorspronklike kort en kernagtige, maar tog ‘n inspirerende leuse, was die volgende taak wat aandag verdien het. Weer het die pragtige samewerking – en nou veral aan die kant van die personeel – die resultaat gelewer: Groei en Dien! Die Wonderboom is volgens ons kennis van die planteryk die enigste plant wat ‘n amper onsterflike karakter dra omdat daar reeds nege- of tiental dogters te voorskyn gekom het, voordat die moederboom afgesterf het.

Dit dra die boodskap uit dat elke Wonnie in kennis en karaktervastheid moet groei en gewillig in diens van hul land en medemens moet staan.

ETOS

EREKODE

 • Ek gee die ereplek aan God en Sy woord in ons skool en strewe die Christelike lewensbeginsels na.
 • Ek staan vir my taal, my volk en my Land en sal deurgaans die tradisies daaraan verbonde in ere hou.
 • Ek dien ons skool getrou en handhaaf sy goeie naam met woord en daad. Ek streef om hulpvaardig te wees en my medemens en skoliere te dien.
 • Ek gehoorsaam en respekteer my ouers en onderwysers en gedra my hoflik teenoor dames, my meerderes en my minderes.
 • Ek woeker met die talente deur God aan my toevertrou en pak elke taak met hart en siel aan. My woord is my eer.
 • Ek is daarop gesteld om myself, ons terrein en omgewing netjies en rein te hou.
 • Ek streef getrouheid, eerlikheid en vriendelikheid na.
 • Ek stry teen alles in my en om my wat verkeerd is en staan kordon om geregtigheid wat moet seëvier.

GEDRAGSKODE VIR LEERLINGE

Hierdie gedragskode in ooreenstemming met die toepaslike bepalings van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 108 van 1996, die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 (‘die Skolewet’), die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet 27 van 1996, Riglyne vir Gedragskode vir Leerders (Algemene Kennisgewing 776 in Staatskoerant 18900 van 15 Mei 1998) en ander toepaslike regulasies en wetgewing, opgestel.

Aanpassings tot dié gedragskode kan deur die jaar plaasvind, indien dit benodig word, en sal d.m.v. die skool se amptelike nuusbrief aan ouers gekommunikeer word.

 • Om ‘n gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing te vestig, wat toegewy is aan die bevordering en handhawing van die gehalte van die leerproses.
 • Om die skool se visie- en missiestelling te onderskryf.
 • Om inligting te deel, sodat leerders en hul ouers/voogde hulself van die skool se gedragskode, dissiplinêre prosedures en die bepalings daarvan kan vergewis.
 • Om die bepalings van ‘n behoorlike regsproses uiteen te sit ten einde die belange van die leerder en enige ander party wat by dissiplinêre verrigtinge betrokke is, te beskerm.
 • Om voorsiening te maak vir ondersteuningsmaatreëls of strukture vir berading vir ‘n leerder wat by dissiplinêre verrigtinge betrokke is.

  Die volledige Gedragskode is in die dagboek beskikbaar.

VOLLE GEDRAGSKODE