SKOOLGELD

TERME VAN BETALING

Skoolgeld is ten volle betaalbaar aan die begin van die akademiese jaar wanneer volle betaling moet geskied.

 

VOLGENS KONSESSIONÊRE REËLINGS, SAL DIE SKOOL BETALING OP EEN VAN DIE VOLGENDE WYSES AANVAAR:

  • Skoolgeld is vooruitbetaal voor die 28ste Februarie met ‘n korting van R1000 per leerder.
  • Rente mag gehef word op agterstallige rekeninge teen nie meer as 2% per maand nie. Verder, dat daar deur middel van ‘n oorhandigingsproses voortgegaan sal word om skoolgeld te verhaal in die geval waar die rekeningpligtige versuim om skoolgeld te betaal.
  • Goedkeuring word gegee vir die implementering van regverdige kriteria en prosedures vir die gedeeltelike-, of voorwaardelike vrywaring van skoolgeld vir ouers wat nie in staat is om\te betaal nie.

'N UITEENSETTING VAN DIE VOORGESTELDE SKOOLGELDSTRUKTUUR VIR 'N GESIN IS SOOS VOLG:

Skoolgeld 2024

Die Algemene Jaarvergadering van 2023 rakende die begroting vir 2024 het op 16 November 2023 plaasgevind. 

Die skoolgeld vir 2024 verhoog na R2 335.00 oor 11 maande; dus R25 685.00 per jaar. Die Beheerliggaam het werklik gepoog om ouers tegemoet te kom. Die Hoërskool Wonderboom se skoolgeld is steeds die mees bekostigbare van al die Afrikaanse skole in die Tshwane Noord distrik, wat sprekend is van verantwoordelike finansiële bestuur.

Hier volg ‘n meer gedetailleerde uiteensetting van die skoolgeld vir ‘n gesin:
• Eerste leerder: R25 685.00 (R2 335.00 X 11 maande)
• Tweede leerder: R24 585.00 (R2 235.00 X 11 maande)
• Derde leerder: R23 485.00 (R2 135.00 X 11 maande)

Ons wil ouers ook hiermee aanmoedig om ‘n debietorder vir die jaar te teken.

Vir navrae stuur ‘n e-pos na finansies@wonnies.co.za.